top of page

Vedtekter for VETERANORGANISASJONEN DRENGR

Org.nr.923 632 832

Sist vedtatt av ekstraordinært årsmøte 01.06.2020

§ 1 Formål

Veteranorganisasjonen DRENGR er en organisasjon som jobber for å støtte og anerkjenne veteraner fra internasjonale operasjoner og deres familier.

Veteranorganisasjonen DRENGR skal:

 • jobbe for å fremme veteranenes interesser i samfunnet.

 • fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum for veteraner.

 • Gjennomføre og arrangere kulturelle aktiviteter, seminarer m.m. som understøtter veteransaken og setter fokus på veteraner og deres interesser.

 • Øvrige aktiviteter som naturlig faller under organisasjonens formål og virkeområde

 • gjennomføre tiltak og aktiviteter som fremmer helse og velvære for veteraner og deres familier, herunder (men ikke begrenset til)

  • sommerleir for veteraner og deres familier

  • båtturer, skiturer m.m.

  • drift av veteranhytte

  • kurs og aktiviteter som er av interesse for veteraner

 

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Veteranorganisasjonen DRENGR er helt frittstående og har ingen formell organisatorisk tilknytning til andre organisasjoner eller forbund. Organisasjonen står fritt til å samarbeide med de organisasjoner og forbund som styret finner det hensiktsmessig å samarbeide med for å oppnå organisasjonens formål.

 

§ 3 Medlemmer

Medlemskap i Veteranorganisasjonen DRENGR er åpent for alle som støtter organisasjonens formål. Medlemskap må godkjennes av styret.

 

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen.

§ 5 Kontingent

Kontingent fastsettes av Årsmøtet hvert år.

 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret.

 

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet er Veteranorganisasjonen DRENGRs høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april og innkalles av styret med to ukers varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 1 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest tre dager før årsmøtet.

Alle medlemmer som har betalt kontingent har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

§ 8 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal:

 1. Behandle organisasjonens årsmelding

 2. Behandle organisasjonens regnskap

 3. Behandle innkomne forslag

 4. Vedta organisasjonens budsjett

 5. Velge:

  1. styreleder

  2. styremedlem(mer) - minimum 2 stk

  3. revisor

  4. valgkomite

 

§ 9 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter

 

§ 10 Styret

Veteranorganisasjonen DRENGR ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser

 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse

 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med organisasjonens økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser

 4. Representere Veteranorganisasjonen DRENGR utad

Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

 

§ 11 Grupper/avdelinger

Veteranorganisasjonen DRENGR kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner. Organisasjonens styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger/grupper.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Veteranorganisasjonen DRENGR, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere organisasjonen utad uten styrets godkjennelse.

 

§ 12 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 13 Oppløsning (§ 13 kan ikke endres.)

Oppløsning av Veteranorganisasjonen DRENGR kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Ved oppløsning tilfaller organisasjonens verdier Forsvarets Veterantjeneste til fordeling til andre veteranorganisasjoner.

bottom of page