Veteranorganisasjonen DRENGR* jobber for å synliggjøre, anerkjenne og støtte veteraner fra internasjonale operasjoner og deres familier.

Vi arrangerer ulike arrangementer og aktiviteter for veteraner og deres familier, kulturelle arrangementer som bygger opp rundt veteransaken spesielt og forsvarssaken generelt, og har også prosjekter som støtter veteraner med praktisk støtte rundt spørsmål om økonomi, skatt, søknad om erstatning etc.

Organisasjonen oppsto som et prosjekt (Veteranprosjektet BIDRAG) for å sette opp veteranutstillingen BIDRAG i Kragerø i oktober 2019 og arbeid med å få etablert en veteranplan i Kragerø kommune. Organisasjonen skiftet navn til DRENGR i 2019 og etablert som en permanent og selvstendig organisasjon.

Opprinnelig hadde en betydelig andel av våre medlemmer bakgrunn fra de såkalte hemmelige tjenestene, men organisasjonen er nå åpen for alle veteraner og har i dag ingen formelle bindinger til avdelinger eller våpenarter i Forsvaret.

Organisasjonen er også åpen for veteraner fra sivile utenlandsoperasjoner, som f.eks. politi, UD og mineryddere (fra f.eks. Norsk Folkehjelp o.l.) og dette skiller oss nok litt fra andre veteranorganisasjoner.

 

Rent organisatorisk befinner vi oss kanskje et sted mellom en ren veteranorganisasjon og organisasjoner som f.eks. Forsvarsforeningen eller Folk og Forsvar, ved at vi både jobber med veteransaker og med forsvarssaker i videre forstand.

 

Vi jobber i utgangspunktet med veteraner bosatt i Vestfold og Telemark samt kommunene i Agder ned til Kristiansand, men vi forsøker å bidra der vi kan også utenfor disse kommunene.

Vi har medlemmer fra hele landet og sikter mot å kunne støtte akiviteter lokalt også andre steder i landet der det er grunnlag for det.

 

Les mer om de ulike prosjektene vi jobber med.

 

Veteranorganisasjonen DRENGR er ikke en formell del av noen av de etablerte veteranorganisasjonene og er helt frittstående både politisk og økonomisk.

Vi har ingen målsetning om å konkurrere med noen av disse.

Vi samarbeider imidlertid gjerne med f.eks. NVIO, SIOPS, NROF, Forsvarets Veterantjeneste, Forsvarsforeningen, Folk & Forsvar etc, der dette er praktisk og formålstjenlig.

 

Organisasjonen og enkeltstående prosjekter drives 100% på frivillig basis og ingen midler brukes til lønn e.l. 

Det norrøne ordet DRENGR henspeiler på en kriger som har utvist mot i kamp, og dekker således veteranbegrepet godt. Ikke alle veteraner har vært i aktive kamphandlinger, men de fleste har vært i situasjoner der personlig mot og snarrådighet har vært avgjørende.

Derfor har vi valgt å kalle organisasjonen DRENGR.

Vi mottok i 2021 totalt kr 60.000,- i prosjektmidler fra Forsvarets Veterantjeneste.

Disse var øremerket til utstillingen i November, samt aktivitetene ved Veteranhytta på Rauland.

For 2022 har vi mottatt totalt kr 50.000,- for prosjektene Sommerleir, Veteranhytta, Utstillingen BIDRAG og Veteranaktiviteter.

Bruken av disse midlene rapporteres til FVT på vanlig vis i.h.t. de gjeldende retningslinjer.

All støtte mottas med stor takk:

Bank: 2610.37.27145

Vipps: 585430

(eller se prosjekter for spesifikke vippsnummer for det enkelte prosjekt)

Ønsker du å bidra til jobben vi gjør? 

Vi trenger frivillige, både på styrenivå, som delprosjektledere eller -medarbeidere, eller rett og slett bare som generell støttespiller en gang i blant eller passivt medlem.

Kontakt oss hvis du vil være med å bygge organisasjonen videre!

* Subst. drengr m (genitiv drengjar, flert. drengir) gutt, ung mann, i betydning kriger, en som har vist mot i strid